Categories
Május

Naplórészlet – Május 21.

Naplórészlet

Egy alkalommal nagyon vágytam a Szentáldozásra, de kétségem támadt, s ezért nem mentem áldozni. Emiatt nagyon szenvedtem. Azt hittem, megszakad a szívem a bánattól. Mikor keserű szívvel dolgozni kezdtem, hirtelen megállt mellettem Jézus, s így szólt: „Lányom, ne hagyd el a Szentáldozást, esetleg akkor, ha tudod, hogy komolyan vétkeztél. Ezenkívül semmilyen kétség ne tartson vissza a velem való egyesüléstől szeretetem titkában. Szeretetemben apró kis hibáid úgy elenyésznek, mint a nagy tűzbe dobott szalmaszál. Tudd meg, nagyon megszomorítasz, mikor elhagysz engem Szentáldozáskor.” (Napló, 156).

Ima

Jézus, enyésszenek el kisebb hibáim szereteted tüzében, amikor Szentáldozáshoz járulok. Semmiképp sem akarlak elszomorítani. ✞

Categories
Május

Naplórészlet – Május 20.

Naplórészlet

Midőn a Szentáldozáshoz járultam, észrevettem, hogy a pap, aki az Úr Jézust adta nekem, ruhája ujjához odaragadt egy másik Ostya. Nem tudtam, melyiket vegyem el. Mikor így egy pillanatig fontolgattam, a pap türelmetlen lett, s intett a kezével, áldozzam már. Amikor a kezéből magamhoz vettem az Urat – ugyanakkor a másik Ostya leesett a kezembe. A pap a korlát végéhez ment áldoztatni, én pedig ezalatt végig a kezemben tartottam az Úr Jézust. Midőn a pap újra közeledett felém, odaadtam neki az Ostyát, hogy visszatehesse a kehelybe, hiszen amíg áldoztam, nem szólhattam neki, hogy kiesett az Ostya, csak most, hogy már megáldoztam. Az alatt az idő alatt, amíg a Szent Ostyát (76) a kezemben tartottam, a szeretet oly nagy erejét éreztem, hogy egész nap semmit sem tudtam enni, s nem tudtam magamhoz térni. A Szent Ostyából ezeket a szavakat hallottam: „Kezedben akartam pihenni, nemcsak a szívedben.” Ebben a pillanatban megláttam a kis Jézust. Később, ahogy a pap közeledett – újból az Ostyát láttam. (Napló, 160).

Egy nap a Szentáldozás után a következőket hallottam: „Szeretném, ha elkísérnél, amikor a betegekhez megyek!” (Napló, 183).

Ima

Köszönöm, Jézus, hogy azt akarod, hogy a Szentáldozás során a szívembe jöhess. Növeld a vágyam irántad, hogy nagyobb hévvel fogadjalak. Imádkozom azért is, hogy a betegek megerősödjenek azáltal, hogy Szentáldozáshoz járulnak. ✞

Categories
Május

Naplórészlet – Május 19.

Naplórészlet

Az imádás alatt azt mondta nekem Jézus: „Leányom, tudj róla, hogy élő szereteted s együttérzésed vigaszom volt az Olajfák hegyén.” (Napló, 1664).

„Leányom, ma teljes nagyságában gondolkozz el fájdalmas szenvedéseimen. Úgy nézd, mintha kizárólag érted szenvedtem volna el őket.” (Napló, 1761).

Ima

Köszönöm, Jézus, hogy egyedül az én kedvemért is átélted volna fájdalmas szenvedéseidet:

Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. (Gal 2,19-20). ✞

Categories
Május

Naplórészlet – Május 18.

Naplórészlet

Nagycsütörtök. (409, 1938. április 14.) Ma elég erősnek éreztem magam ahhoz, hogy részt vegyek a templomi szertartásokon. A szentmise alatt ott állt [Jézus], és azt mondta: „Nézd a szívemet, mely telve van szeretettel és irgalommal az emberek, különösen a bűnösök iránt. Nézd, s mélyülj el szenvedéseimben!” Egyszerre szívemben megéreztem és átéltem Jézus egész kínszenvedését; csodálkoztam azon, hogy ezek a kínok nem vették el életemet. (Napló, 1663).

Ima

Uram, Jézus, amikor elmélkedek szenvedéseiden, látom azt a szeretetet és irgalmat, amelyet az emberiség és különösen a bűnösök iránt érzel. Segíts megállni egy-egy pillanatra és elmélyülni szenvedésedben, az egész nap folyamán. ✞

Categories
Május

Naplórészlet – Május 17.

Naplórészlet

1938. április 10. Virágvasárnap. Elmentem a szentmisére, de nagyon gyenge voltam, hogy pálmaágért menjek. (407) Oly erőtlennek éreztem magam, alig bírtam kitartani a szentmisén. A szentmisén megismertette velem Jézus lelkének fájdalmát. Világosan megéreztem, milyen fájdalmasan visszhangoztak Legszentebb Szívében a Hozsanna hangjai. Az én lelkemet is eltöltötte a keserűség tengere, s minden Hozsanna keresztülhasította a szívemet. Egész lelkem Jézus közelében volt. Hallottam Jézus hangját: „Leányom, együttérzésed, részvéted enyhíti kínjaimat. Szenvedésemről való elmélkedésed különös szépséggel vonja be a lelked.” (Napló, 1657).

Ima

Jézus, szenvedéseden való elmélkedésem adjon enyhülést és hívja nagy irgalmadat a világra, amelynek „meg kell értenie és el kell fogadnia az isteni irgalmasságot” (II. János Pál, posztumusz Isteni Irgalmasság Vasárnapi üzenete, 2005. április 3.). ✞

Categories
Május

Naplórészlet – Május 16.

Naplórészlet

Ma azt mondta Jézus: „Gyakran hívsz Mesterednek. Ez kedves a szívemnek, de ne feledd, tanítványom, hogy te egy megfeszített mester tanítványa vagy. Ez az egy szó legyen számodra elég. Tudod jól, mit rejt magában a kereszt.” (Napló, 1513).

Ima

Jézus, keresztre feszített Mesterem, segíts, hogy tanítványod legyek. Segíts kegyelmeddel felajánlani napi keresztemet, hogy egyesítsem a Te kereszteddel és kövesselek (lásd Lk 9:23). ✞

Categories
Május

Naplórészlet – Május 15.

Naplórészlet

Ma a szentmise alatt láttam a haldokló Urat. Így szólt hozzám: „Leányom, szemléld gyakran szenvedéseimet, melyeket érted viseltem el, és semmit sem fogsz soknak érezni, amit te szenvedsz értem. Legjobban akkor tetszel nekem, amikor az én fájdalmas szenvedéseimet szemléled. Egyesítsd kis szenvedéseidet az én fájdalmas kínjaimmal, hogy fenségem előtt végtelen értékűvé váljanak.” (Napló, 1512).

Ima

Jézusom, add a kegyelmet, hogy gyakran elmélkedjek fájdalmas szenvedéseden. Egyesüljenek kis szenvedéseim fájdalmas kínjaiddal, hogy végtelen értékkel bírjanak a lelkek számára. ✞

Categories
Május

Naplórészlet – Május 14.

Naplórészlet

Bár beteg vagyok, de elhatároztam, hogy ma is megtartom a szent órát, mint máskor. Ebben az órában megláttam az Urat, amint ostorozták az oszlop mellett. Ez alatt a borzalmas kínzás alatt is imádkozott. Azt mondta: „Kevés lélek szemléli igaz érzéssel szenvedéseimet; a legtöbb kegyelmet azoknak a lelkeknek juttatom, akik áhítattal gondolnak kínszenvedéseimre.” (Napló, 737).

Ima

Jézusom, add, hogy áhítattal elmélkedjek kínszenvedéseden, valódi érzésekkel. Legyenek a kegyelmek, amelyeket szenvedéseden elmélkedve kapok, azokért az megrögzött bűnösökért, akiknek legnagyobb szükségük van irgalmadra. ✞

Categories
Május

Naplórészlet – Május 13.

Naplórészlet

Mikor a gyóntató beszélni kezdett, s egyetlen szót sem értettem meg, hirtelen megláttam a megfeszített Úr Jézust. Azt mondta nekem: „Szenvedéseimben keress erőt és megvilágosodást!”. (Napló, 654)

Ima

A gyónás után elgondolkodtam Jézus borzasztó szenvedéseiről, s megértettem, hogy saját szenvedéseim a Megváltó kínszenvedéseihez képest semmik. Az ő szörnyű szenvedéseihez minden, még a legkisebb gyarlóság is hozzájárul. Erre lelkemet mélységes bűnbánat fogta el. Most láttam meg igazán, hogy Isten szeretetének és végtelen irgalmának tengerében vagyok. Ó, milyen kevés szó áll rendelkezésemre, hogy kifejezzem, amit átélek! Úgy érzem, mintha egy harmatcsepp lennék, amelyet felszívott Isten irgalmának feneketlen óceánja. (Napló, 654) ✞

Categories
Május

Naplórészlet – Május 12.

Naplórészlet

Ezután a kereszten láttam az Úr Jézust. Midőn Jézus a kereszten függött, egy sereg más lelket is megpillantottam körülötte, kik éppúgy keresztre voltak feszítve, mint Ő. És megláttam a lelkek második és harmadik csoportját is. A második csoport nem volt keresztre feszítve, hanem a lelkek szorosan kezükben tartották a keresztet; a harmadik csoport se keresztre nem volt feszítve, se nem szorították kezükben keresztjüket, hanem magukkal vonszolták azt, s elégedetlenek voltak. Jézus azt mondta: „Nézd a szenvedésben és a megvetésben hozzám hasonló lelkeket! Ezek a dicsőségben is hasonlók lesznek hozzám. Akik kevésbé hasonlítanak rám a szenvedésben és a megvetésben, azok a dicsőségben is kevésbé fognak hasonlítani.”

A legtöbb megfeszített személy a papi rendből volt. A megfeszítettek közt általam ismert személyek is voltak. Ennek nagyon örültem. (Napló, 446).

Ima

Jézus, örömmel és hálával öleljem át naponta a keresztet, amelyet nekem adsz, a lelkek üdvéért. Segíts egyesíteni fájdalmamat és nyomorúságomat szenvedéseddel. ✞

Secured By miniOrange