Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 31.

Naplórészlet 

A lelkigyakorlat vége – utolsó beszélgetésem az Úrral

Köszönöm, örök Szeretet, irántam való felfoghatatlan jóságodat, hogy közvetlenül gondoskodsz szentségemről! – „Leányom, főleg három erény ékesítsen: alázat, szándékod tisztasága és szeretet. Ne tégy mást, csak amit kívánok tőled, s fogadj el mindent, amit nyújtok neked. Törekedj összeszedettségben élni, hogy meghalld hangomat, amely oly csendes, hogy csak az összeszedett lelkek hallhatják meg …”

(Napló, 1799)

Ima

Köszönöm, Urunk, hogy összefoglaltad a megszentelődésről szóló tanításodat azzal, hogy három különleges erényt kell gyakorolnunk: az alázatosságot, a szándék tisztaságát és a szeretetet. Segíts, hogy emlékezzünk rá, hogy mindig a Te hangodat halljuk, amint tanítasz minket. Áldj meg minket, Urunk, az újévben. Segíts nekünk ezt a tanítást a gyakorlatban is megvalósítani. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 30.

Naplórészlet 

Midőn az Urat valamely cselekedetem miatt engeszteltem, mely egy idő múltán tökéletlennek bizonyult, Jézus ezekkel a szavakkal vígasztalt: „Leányom! Megdicsérlek tiszta szándékod miatt, (141) mellyel ezt a cselekedetet végezted. Szívemet örömmel töltötte el, hogy szeretetemre figyeltél. Hasznod is van ebből: a megaláztatás. Gyermekem, azt akarom, hogy a legkisebb cselekedetedet is mindig ilyen tiszta szándék vezesse.” (Napló, 1566)

Ima

Köszönöm, Jézus, a leckét, amelyet Szent Fausztinának tanítottál a szándék tisztaságáról, amelyek akkor is örömet okoznak, ha amit teszünk, az nem tökéletes. Tisztítsd meg szívemet, Uram. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 29.

Naplórészlet 

Ebben a pillanatban úgy láttam, mintha egy palotában lennék, Jézus kezét nyújtotta, maga mellé ültetett, s jóságosan így szólt: „Jegyesem, alázatod mindig tetszik nekem. A lélek legnagyobb nyomorúsága sem tart vissza engem, (139) hogy egyesüljek egy ilyen alázatos lélekkel, de a gőgöt nem bírom elviselni.”

Midőn magamhoz tértem, átgondoltam mindent, ami velem történt. Hálát adtam Istennek a nekem adott szeretetért és irgalomért. (Napló, 1563)

1938.2.27. Ma gyónni voltam A. atyánál. 398 Úgy tettem, ahogy Jézus kívánta. A szentgyónás után világosság árasztotta el a lelkemet. Majd meghallottam a hangot: „Mivel gyermek vagy, a szívemben maradsz. Egyszerűséged kedvesebb nekem, mint az önmegtagadás.” (Napló, 1617)

Ima

Jézusom, köszönöm, hogy megtanítottad Szent Fausztinát, hogy mindig örülsz az alázatnak, és hogy az egyszerűség kedvesebb neked, mint a gyarlóság. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 28.

Naplórészlet 

Ma e szavakat hallottam: „Gyermekem, viselkedj úgy helyetteseimmel, mint egy gyermek, különben a kegyelmeket, melyeket általuk adok, nem tudod kihasználni.” (Napló, 1260)

Ma szentmise alatt imazsámolyom mellett megpillantottam a kis Jézust. Kb. egyéves lehetett, s kért, vegyem karjaimba. Ahogy felemeltem, szívemhez simult, s azt mondta: „Jól érzem magam a szíveden!” „Bár kicsinyke vagy, tudom, hogy Isten vagy. Miért kisgyermek képében szólsz most hozzám?” „Mert a lelki gyermekségre akarlak megtanítani. Azt akarom, hogy egészen kicsiny legyél. Ha kicsiny vagy, szívemen hordozlak úgy, ahogy most te tartasz engem a szíveden.” Ekkor magam maradtam. Senki sem értheti, hogy mit éreztem ezalatt. Teljesen Istenbe merültem, akár a tengerbe dobott szivacs. (Napló, 1481)

Ima

Uram, Jézus, örülsz ha Szívedhez közel vagyunk, így lelki gyermekségre taníthatsz bennünket. Köszönjük Szent Fausztina példáját. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 27.

Naplórészlet 

1937.2.6. Ma így beszélt hozzám az Úr: „Leányom, azt mondják, hogy nagyon egyszerű vagy. Miért nem mondasz el hát nekem mindent, ami téged érint – még a legkisebb részleteket is? Mondj el mindent, ezzel nagy örömet okozol nekem.” – Azt feleltem: „Hiszen Te úgyis tudsz mindent, Uram.” Erre Jézus azt felelte: „Igen, mindent tudok, de te ne mentegetőzz ezzel, hanem beszélj velem mindenről egy gyermek egyszerűségével, mert fülem és szívem hozzád hajlik, s a beszéded kedves nekem.” (Napló, 921)

A fogadalom megújításának napja. Isten jelenléte eltöltötte a lelkemet. A szentmise alatt láttam Jézust, aki a következőket mondta: „Nagy örömöm vagy. Szereteted és alázatod miatt hagyom el mennyei trónomat, s egyesülök veled. A szeretet kiegyenlíti azt a mélységet, amely az én nagyságom és a te semmiséged közt fennáll.” (Napló, 512)

Ima

Uram, Jézus, gyermeki egyszerűséggel segíts, hogy mindenről beszéljek Veled, mert gyönyörködsz a Veled való beszélgetésben és a Beléd vetett bizalmunkban. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 26.

Naplórészlet 

Kis idő múlva újra megláttam a Kisgyermeket, aki felébresztett. Csodaszép volt. Megismételte szavait: „Egy lélek igazi nagysága az Isten iránti szeretetben és az alázatosságban mutatkozik meg.” Megkérdeztem a gyermeket: „Honnan tudod te ezt, amiről csak a teológusok tudnak? Te még csupán egy kisgyermek vagy, aki még a katekizmust sem tanulta – hogy tudhatsz hát erről?” Azt felelte: „Tudom, és mindent tudok.” Abban a pillanatban eltűnt. (Napló, 427)

A fogadalom megújításának napja. Isten jelenléte eltöltötte a lelkemet. A szentmise alatt láttam Jézust, aki a következőket mondta: „Nagy örömöm vagy. Szereteted és alázatod miatt hagyom el mennyei trónomat, s egyesülök veled. A szeretet kiegyenlíti azt a mélységet, amely az én nagyságom és a te semmiséged közt fennáll.” (Napló, 512)

Ima

Uram Jézus, hadd tanuljam meg, hogy az igazi nagyság a Irántad való szeretetben és az alázatban rejlik. Tanuljak meg gyermekként hozzád jönni. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 25.

Naplórészlet 

1935.5.12. Egy különös pillanat

Este, ahogy lefeküdtem, azonnal elaludtam, de amilyen hamar elaludtam, olyan hamar fel is ébredtem. Eljött hozzám egy Kisgyermek, és felébresztett. Egyéves lehetett. Csodálkoztam, milyen szépen tud már beszélni, mert ebben a korban a gyerekek még vagy egyáltalán nem beszélnek, vagy igen érthetetlenül. Csodálatosan szép volt, s hasonlított a kis Jézusra. Így szólt hozzám: „Nézz fel az égre!” Ahogy felnéztem, láttam világítani a csillagokat és a holdat. Ekkor megkérdezte a Gyermek: „Látod a holdat és a csillagokat?” Azt feleltem, igen, mire ő ezt mondta: „A csillagok hűséges keresztény lelkek, a hold pedig a szerzetesek lelke. Látod, milyen különbség van a hold és a csillagok fénye közt? Ugyanilyen a különbség a mennyországban a szerzetesi lélek és a hű keresztény között.” – És így folytatta: „Az igazi nagyság az Isten iránti szeretetben és az alázatban mutatkozik meg.” (Napló, 424)

Ima

Uram Jézus, hadd tanuljam meg, hogy az igazi nagyság a Irántad való szeretetben és az alázatban rejlik. Tanuljak meg gyermekként hozzád jönni. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 24.

Naplórészlet 

+ Szent óra. Ez alatt az idő alatt az Úr szenvedéséről próbáltam elmélkedni. De lelkemet elöntötte az öröm, s hirtelen megpillantottam a kis Jézust. Fensége annyira átjárt, hogy ezt mondtam: „Jézus, oly pici vagy, de én tudom, hogy Te vagy az én Teremtőm és Uram.” – Jézus azt felelte: „Az vagyok, de mint gyermek beszélek veled, hogy megtanítsalak az alázatra és az egyszerűségre.” (Napló, 184)

+ Csütörtök. Mikor elkezdtem a szent órát, el akartam mélyedni Jézus szenvedéseiben az Olajfák hegyén. De meghallottam lelkemben: „Elmélkedj a Megtestesülés titkain!” Hirtelen megjelent előttem sugárzó szépségében a kis Jézus, aki arról beszélt, mennyire tetszik Istennek a lélek egyszerűsége. „Bár felfoghatatlan a nagyságom, mégis csak a kicsinyekkel érintkezem – tőled is a lelki gyermekséget kívánom.” (Napló, 332)

Ima

Uram Jézus, taníts meg alázatra és egyszerűségre. Legyen gyermeki hajlandóságom és nyitottságom a tanulásra. Legyen bennem gyermeki lélek, hogy felfogjam nagyságodat. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 23.

Naplórészlet 

– Jézus: „Gyermekem! Most azonban még nem vagy az atyai házban. Menj tehát megerősödve kegyelmemmel, s harcolj királyságomért az emberek lelkében! Harcolj, mint egy királyi gyermek, s gondolj arra, hogy a számkivetés napjai gyorsan véget érnek, s velük az érdemszerzés lehetősége is. Sok lelket várok tőled, gyermekem, akik majd örökre hirdetik és dicsőítik irgalmasságomat. Gyermekem, hogy eredményesen teljesíthesd kívánságomat, fogadj magadhoz mindennap a Szentáldozásban. Ez erőt ad néked…”

– A lélek: A Te válaszod, olvasó…

(Napló, 1489)

Ima

Uram, Jézusom, erősíts meg Önmagaddal a Szentáldozásban, hogy irgalmas szeretetedet hirdessem, ó mennyi lélek dicsőíti majd irgalmadat mindörökké. ✞

Categories
December

Szent Fausztina Naplójából – December 22.

Naplórészlet 

– Jézus: „Mérhetetlen értékkel bír szememben az erény legkisebb tette az által a szeretet által, amellyel hozzám ragaszkodsz. Az ilyen lélekben, amely kizárólag szeretetemből él, úgy uralkodom, mint az égben. Éjjel-nappal rajta nyugszik a szemem, s mindenkor tetszésem találom benne. Fülem (98) kérésére és szíve suttogására is hallgat, gyakran meg is előzöm kéréseit. Különlegesen szeretett gyermekem, szemem fénye, pihenj meg egy percre szívemen! Ízleld meg szeretetemet, melyet az egész örökkévalóságban élvezni fogsz.”

– A lélek: A Te válaszod, olvasó…

(Napló, 1489)

Ima

Jézusom, engedd meg, hogy szeretetből tegyek mindent, még a legkisebb tettet is. Ismerjem meg szeretetedet az örökkévalóságon át. Szíved közelében pihenek, Uram. ✞

Secured By miniOrange