Categories
Április

Szent Fausztina Naplójából – Április 10.

Naplórészlet 

„Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: ‘Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod!’ – E lelkek utolsó (65) esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet.” (Napló, 1228)

Ima

Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Legirgalmasabb Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szereteted tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek Benned! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen Te mindent megtehetsz. (Napló, 1229) ✞

Categories
Április

Szent Fausztina Naplójából – Április 9.

Naplórészlet 

„Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nékik. Használd fel Egyházam kincstárának (64) valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük… Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben.” (Napló, 1226)

Ima

Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod törvényének. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is dicsőíthessék irgalmad erejét. (Napló, 1227) ✞

Categories
Április

Szent Fausztina Naplójából – Április 8.

Naplórészlet 

„Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ők irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben.” (Napló, 1224)

Ima

Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a szeretet. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat! Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te irgalmad öleli át őket. (Napló, 1225) ✞

Categories
Április

Szent Fausztina Naplójából – Április 7.

Naplórészlet 

„Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.” (Napló, 1220)

Ima

Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja előtt. Felszálló illatukat maga az Úr élvezi. Jézus irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát. (Napló, 1221). ✞

Categories
Április

Szent Fausztina Naplójából – Április 6.

Naplórészlet 

„Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet – az én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak (335) sebeim, és így enyhítik kínjaimat.” (Napló, 1218)

Ima

Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét! Világosságoddal vezesd vissza őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is örökké dicsérjék irgalmad bőségét! (Napló, 1219). ✞

Categories
Április

Szent Fausztina Naplójából – Április 5.

Naplórészlet 

„Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!” (Napló, 1216)

Ima

Legkegyelmesebb Jézus! Világ világossága! Fogadd be legkegyelmesebb Szíved hajlékába a pogányok lelkét, akik még nem ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod csodáit. Ne engedd őket soha eltávozni irgalmas Szívedtől! (Napló, 1217). ✞

Categories
Április

Szent Fausztina Naplójából – Április 4.

Naplórészlet 

„Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp.” (Napló, 1214)

Ima

Irgalmas Jézus, irgalmasságod kincstárából, nagy bőséggel osztod ki kegyelmedet mindenkinek. Fogadj be minket Legegyüttérzőbb Szíved hajlékába, és soha ne engedd, hogy kiszabaduljunk belőle. Kérünk kegyelmedet a mennyei Atya iránti legcsodálatosabb szeretet által, amellyel Szíved oly hevesen ég (Napló, 1215). ✞

Categories
Április

Szent Fausztina Naplójából – Április 3.

Naplórészlet 

„Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.” (Napló, 1212)

Ima

Irgalmas Jézus, akitől minden jó származik, növeld kegyelmedet a Te szolgálatodnak szentelt férfiakban és nőkben, hogy az irgalmasság méltó cselekedeteit végezhessék; és mindenki, aki látja őket, dicsőítse az Irgalmasság Atyját, aki a mennyben van (Napló, 1213) ✞

Categories
Április

Szent Fausztina Naplójából – Április 2.

Naplórészlet 

„Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg a bűnösöket, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek.” (Napló, 1210)

Ima

A legirgalmasabb Jézus, akinek az a természete, hogy könyörülsz rajtunk és megbocsátasz nekünk, ne a mi bűneinket nézd, hanem a mi végtelen jóságodba vetett bizalmunkat. Fogadj be mindannyiunkat Legegyüttérzőbb Szíved hajlékába, és soha ne engedd, hogy kiszabaduljunk belőle. Ezt kérjük Tőled szeretetedből, amely egyesít téged az Atyával és a Szentlélekkel (Napló, 1211). ✞

Categories
Április

Szent Fausztina Naplójából – Április 1.

Naplórészlet 

„Mondd el, leányom, hogy az Irgalmasság ünnepe bensőmből fakadt az egész világ vigaszára.” (Napló, 1517)

Ima

Köszönjük, Uram Jézus, hogy az Irgalmasság ünnepe már elérhető. Ünnepeljük, hogy a rászoruló lelkek vigaszt kapjanak. Urunk, Jézus, az élő Isten Fia, irgalmazz nekünk és az egész világnak! ✞

Secured By miniOrange